Hotelarstwo
Dzisiaj jest: Sobota, 16 Luty 2019, imieniny Danuty i Juliany
Szukaj w serwisie:    

Obowiązek meldunkowy - ZOSTAŁ ZNIESIONY

Mimo, że obowiązuje od ponad roku - wielu hotelarzy wciąż o tym nie wie: znowelizowana ustawa z dnia 7 grudnia  2012 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ.U z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami) zniosła obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zniknął między innymi cały rozdział 5 - uchylony w całości. Traktował on między innymi o obowiązku meldunkowym osób zatrzymujących się na pobyt w hotelach.
Zmiana wprowadzona ustawą z grudnia 2012 roku oznacza zrezygnowanie przez ustawodawcę ze wszystkich formalności, które nakład na hotelarzy rozdział 5.
Nie trzeba już więc przy przyjmowaniu gościa w recepcji żądać od niego dowodu tożsamości i spisywać danych.
Można przyjmować gości i wynajmować im pokoje nie pytając ich o nic. Triumf wolnego rynku, wolności i kapitalizmu nad
komunistycznymi przepisami z minionej epoki? Arkadia?
Skądże znowu.
Bez danych meldunkowych klienta, bez serii i numeru dokumentu tożsamości - jak hotel ma dochodzić swoich praw i należności od osoby, której wynajął pokój?
Rozwiązanie jest:
przyjmować należność z góry w formie 100% przedpłaty przed wydaniem klucza do pokoju, a dodatkowo od każdego pobierać kaucję w wysokości minimum 500 złotych tytułem ewentualnych strat, czy też korzystania przez klienta z usług hotelu w trybie kredytu wewnętrznego tj. "na pokój".
To rozwiązanie nierealne w 95% hoteli w Polsce. Coś, co za granicą jest honorowanym standardem - w Polsce wywoła awanturę i niepotrzebne nikomu negatywne emocje.
Ten sama osoba, która w Egipcie, Maroku, na Ibizie, Teneryfie czy Barbados grzecznie za pobyt zapłaci z góry i równie grzecznie zostawi 100/200 dolarów kaucji w gotówce - w Polsce "nie wyobraża sobie" dlaczego miałaby płacić z góry i jeszcze kaucje zostawiać. Tak mamy.
To co robić?
To co dotychczas - żądać okazania dokumentu tożsamości (czyli takiego ze zdjęciem) i danych zameldowania/zamieszkania.
Na jakiej podstawie?
Regulaminu hotelowego, który jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym, regulującym zasady i warunki przebywania na terenie hotelu. Opisuje zasady zachowania, postępowania w określonych sytuacjach a także obowiązki tych, których dotyczy czyli gości. Opisuje także konsekwencje z jakimi musi się liczyć osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu.
Po co jeszcze regulamin w hotelu?
By w razie nieszczęśliwych zdarzeń hotel domyślnie nie ponosił odpowiedzialności. Bo dobry regulamin chroni interesy hotelu oraz określa co wolno, a czego nie wolno gościowi hotelowemu. Nie powodując przy tym konfliktów, nie drażniąc gości - jego zadaniem jest minimalizowanie napięć i niejasnych sytuacji. Jest pierwszym i podstawowym orężem recepcji w dochodzeniu właściwych zachowań od hotelowych gości i to właśnie recepcjoniści powinni być największymi orędownikami funkcjonowania dobrych regulaminów. A zaraz po nich – dyrektorzy czy menedżerowie obiektów.
Czy istnieje jeden, wzorcowy układ regulaminu? Jedyne idealne treści?
Nie. Zawartość regulaminu w pewnej mierze zależy od rodzaju, typu i kategorii obiektu.
Są jednak punkty stałe, które powinny znaleźć się w każdym regulaminie.
Regulamin Hotelu A.D. 2014
 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 11. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 12. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 13. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem pokoi hotelowych numer: 1801 i 1802.
 14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.
 15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 21. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 22. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 25. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
Opracował: Jacek Piasta
© 2009-2017 Hotelarstwo. Istnieje od wieków.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter: