Hotelarstwo
Dzisiaj jest: Niedziela, 14 Kwiecień 2024, imieniny Justyny i Waleriana
Szukaj w serwisie:    

A znasz przepisy o organizacji praktyk w hotelu?  2019-05-04

A znasz przepisy o organizacji praktyk w hotelu?
Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1644) w sprawie praktycznej nauki zawodu. Ustala ono warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu między innymi u pracodawców, a więc w naszym przypadku - w obiektach hotelarskich. Należy je znać - jeśli w naszym hotelu, motelu czy pensjonacie pojawiają się uczniowie odbywający praktyki.

Co przewidują aktualnie obowiązujące przepisy?
Że praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej - także w formie praktyk zawodowych. Że zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - na podstawie:

 • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą
 • umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Co to jest system dualny?
System dualny polega na równoległym kształceniu się młodego człowieka w szkole, gdzie zdobywa wiedzę teoretyczną i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy, w naszym przypadku w obiekcie hotelarskim.

Jakie elementy muszą się znaleźć w umowie między szkołą a hotelem?
Rozporządzenie określa wymogi dla umów zawieranych w przypadku praktycznej nauki zawodu, ale nic nie stoi na przeszkodzie by była ona wzorem także w przypadku odbywania przez uczniów praktyk zawodowych.
Umowa taka określa:

 • nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów oraz miejsce jej odbywania
 • nazwę i adres szkoły kierującej uczniów do odbycia praktyk zawodowych
 • zawód, w którym będzie prowadzona praktyka
 • listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktykę, z podziałem na grupy
 • formę praktyk zawodowych: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców  na zasadach dualnego systemu kształcenia - także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyk
 • prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w §8 rozporządzenia
 • sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktyk zawodowych wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem §9 rozporządzenia
 • dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktyk zawodowych, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, o których mowa w §4 ust. 10 rozporządzenia.

Co należy do obowiązków szkoły kierującej uczniów na praktyki zawodowe?
Mówi o tym właśnie §8 rozporządzenia:

 • nadzoruje realizację programu praktyk
 • współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu
 • zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • akceptuje wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych
 • zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom
 • zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
 • przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

A jakie obowiązki ciążą na obiekcie hotelowym przyjmującym praktykantów?
O tym też mówi §8 rozporządzenia:

 • zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:
  - stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
  - pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  - nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
  - dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;
 • wyznaczają opiekunów praktyk zawodowych;
 • zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;
 • sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową;
 • współpracują ze szkołą
 • powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.

Warto przypomnieć, co bardzo interesujące dla hotelarzy przyjmujących uczniów np. do hotelowej kuchni na praktyczną naukę zawodu - że to organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Mówi o tym wprost §9 rozporządzenia.

Opiekun praktyk zawodowych w hotelu
Minister w rozporządzeniu opisał też spodziewane rozwiązania względem opiekuna praktyk zawodowych.
Kto to jest: opiekun praktyk zawodowych?
To pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik, pod kierunkiem którego uczniowie odbywają praktyki w obiekcie hotelowym.

 • Pracodawca, u którego jest organizowana praktyka zawodowa uczniów, może zwolnić częściowo lub całkowicie opiekuna praktyk zawodowych od świadczenia pracy wynikającej z umowy o pracę ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez pracodawcę lub liczbę uczniów odbywających  praktykę zawodową.
  Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od świadczenia pracy opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy.
  W przypadku  gdy  opiekun  praktyk  zawodowych nie został zwolniony od świadczenia pracy, pracodawca ustala i wypłaca opiekunowi praktyk zawodowych dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Opiekun praktyk zawodowych może otrzymać od pracodawcy za okres prowadzenia praktyk zawodowych premię w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce działalności obiektów hotelowych dwa ostatnie punkty należy uznać za 'pobożne życzenia', gdyż w przytłaczającej większości przypadków prywatnych przecież obiektów hotelowych - opiekunowie praktyk zawodowych: czy to kierownicy recepcji, czy kierownicy obiektów - wykonują tę pracę godząc ją z codziennymi obowiązkami i w ramach standardowego wynagrodzenia. Ale na to zdaje się Minister Edukacji Narodowej wpływu nie ma...

(jp)

© 2009-2023 Hotelarstwo. Istnieje od wieków.
Projekt & cms: www.zstudio.pl