Hotelarstwo
Dzisiaj jest: Środa, 26 Luty 2020, imieniny Mirosława i Aleksandra
Szukaj w serwisie:    

Dyrektor z Accoru jak pirat Jakub Hak: fałszował recenzje w Internecie   2013-05-31

Dyrektor z Accoru jak pirat Jakub Hak: fałszował recenzje w Internecie
Fot. mw
Peter Hook, dy­rek­tor ds. ko­mu­ni­ka­cji kon­sor­cjum ho­te­lo­we­go Accor, przez kilka lat wy­sta­wiał fał­szy­we – pozytywne - opi­nie o obiek­tach sieci ho­te­lo­wych na­le­żą­cych do grupy Accor (m.​in. So­fi­tel, No­vo­tel, Mer­cu­re, Ibis) – na portalu Tri­pA­dvi­sor. Równolegle publikował także negatywne posty o konkurencyjnych obiektach.
Peter Hook, który przy­znał, że opu­bli­ko­wał ponad 100 ano­ni­mo­wych na Tri­pA­dvi­sor, zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wa­ny przez firmę Kwik­chex, zaj­mu­ją­cą się ba­da­niem re­pu­ta­cji w in­ter­ne­cie, jako użyt­kow­nik o nicku Ta­va­re.
Komentując sprawę Hook stwierdził, że „opi­nie były opar­te na pry­wat­nych do­świad­cze­niach", jednocześnie obie­cując po­wstrzy­manie się od dal­szych pu­bli­ka­cji.
Rzecz­nik Tri­pA­dvi­sor, jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­bar­dziej ce­nio­nych por­ta­li tu­ry­stycz­nych, oce­nił to jako "wy­so­ce nie­sto­sow­ne za­cho­wa­nie" i po­in­for­mo­wał, że wszyst­kie fał­szy­we opi­nie zo­sta­ną ska­so­wa­ne.
W to akurat Redakcja nie wątpi, podobnie jak w to, że skasowane zostaną nie wszystkie fałszywe opinie, ale jedynie te, które zostały wykryte. Nie jest to bowiem ani proceder nowy, ani wyjątkowy. Ot, Hook dał się po prostu przyłapać. Może szkoda mu było budżetu na wynajęcie agencji, jak to często robią inne sieci a nawet pojedyncze hotele, która załatwiałaby takie sprawy „w rękawiczkach”.
Tak, czy owak przypadek Hooka (nomen omen „Haka” – patrz. „Przygody Piotrusia Pana” i James Hook, kapitan pirackiego statku Jolly Roger), potwierdza pewną praktykę i sugeruje dystans w su­ge­ro­wa­niu się opi­nia­mi zawartymi w in­ter­ne­cie.
Na podst. www.​travelmole.​com
PS. O opiniach zamieszczanych w Internecie pisaliśmy w materiale: „Media społecznościowe wypaczają wizerunek hotelu”, umożliwiając jednocześnie ściągnięcie dotyczącego problemu raportu.

© 2009-2019 Hotelarstwo. Istnieje od wieków.
Projekt & cms: www.zstudio.pl